Tenderness

Celebrating my favorite playwright,
Anton Chekhov.